کِتابِ سَواد آموزی آزرگی

اِی یَگ کِتابِ سَواد آموزی بَلدِه مردُمِ آزره اَسته.

 

شریگ کنِید